Verklaring deskundige derden nodig?

Verklaring deskundige derden nodig voor NOW en TVL?

Met dit formulier levert u de derdenverklaring aan voor uw opdrachtgever te behoeve van de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Laste (TVL) op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-onderneming COVID-19.

Bij een derdenverklaring over de getroffen startende MKB-onderneming die TVL aanvraagt, houdt u de volgende bepalingen in de regeling aan:

  • Het omzetverlies berekent u door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode.
  • De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in procenten.
  • de voor de berekening te gebruiken omzetbedragen bepalen we zo;
    • De omzet in de referentieperiode is de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020; en
    • De omzet in de subsidieperiode is de omzet in het eerste kalenderkwartaal van 2021.
  • Betaald de getroffen MKB-onderneming omzetbelasting over het geheel van de bedragen op basis waarvan haar omzetverlies wordt berekend? Dan zien we als omzet van de onderneming het bedrag waarover zij aangifte doet voor de omzetbelasting, overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968.
  • Voor andere getroffen startende MKB-ondernemingen dan hierboven genoemde, is de omzet het bedrag van de omzet zoals dat eenvoudig en duidelijk blijkt uit de financiële administratie van de onderneming.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem telefonisch contact op via 010-2373205 of stuur een mail naar info@smart3.nl.